DOLDA FELFÖRSÄKRING – BAS – Köpare

Omfattning & pris:

Valbara försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 000 000kr / 1 500 000kr / 2 000 000kr
Premie: 7 350kr / 7 850kr / 8 650kr / 9 350kr

Försäkringen gäller för säljarens ansvar mot köparen enligt 4 kap 19 § jordabalken i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).

Försäkringen gäller för besiktigad bostadsbyggnad och vidbyggt garage eller carport.
Även besiktigade komplement-byggnader såsom Attefallshus eller gästhus med en bruttoarea om högst 100 m2 per byggnad omfattas.

Försäkringen omfattar eldstäder och rökkanaler förutsatt att besiktning och provtryckning av dessa utförts av behörig besiktningsman högst ett år innan försäkringen tecknades.

Teckna försäkringen här

DOLDA FELFÖRSÄKRING – PLUS – Köpare

Omfattning & pris:

Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 000 000kr / 1 500 000kr / 2 000 000kr
Pris: 9 250kr / 9 645kr / 10 690kr / 10 995kr

Utöver det Dolda fel Bas omfattar, omfattas även nedan moment av PLUS försäkringen.

Försäkringen omfattar även skada i en s.k. riskkonstruktion. För att försäkringen ska gälla för skada i riskkonstruktion krävs att

  • Riskkonstruktionen har besiktigats och fuktmätts av SBR godkänd besiktningsman.
  • Det inte har påvisats förhöjda fuktvärden eller andra felsymptom i konstruktionen

Teckna försäkringen här